Для Вас, батьки!

Додаток

до листа МОН України

від 19.04.2018 № 1/9-249

 

 

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

 

 

Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти.

Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року проголошують побудову освіти усіх рівнів з максимальним урахуванням індивідуальних фізичних, психологічних, інтелектуальних особливостей дитини кожної вікової групи. Серед ключових компонентів формули Нової української школи:

    новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві;

    наскрізний процес виховання, спрямований на формування соціально-моральних цінностей;

    педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;

    дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі;

    нова структура школи, що сприятиме засвоєнню нового змісту і формуванню життєвих компетентностей;

     сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології навчання учнів, освітян і батьків у закладі освіти та поза його межами.

         Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи мають багато спільного. Зокрема, гуманізм як норма поваги до особистості, доброзичливе, бережне ставлення до дитини без спонукання і насилля; визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості; урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини; опора на досягнення попереднього етапу розвитку; створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує; забезпечення реалізації можливостей дитини тощо.

У Базовому компоненті дошкільної освіти (у редакції 2012р.) та Державному стандарті початкової освіти (2018 р.) визначається пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти. Обидва документи покликані забезпечити становлення особистості дитини, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний розвиток, набуття нею практичного досвіду.

Державним стандартом початкової освіти окреслені такі ключові компетентності: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна, інформаційно-комунікаційна, культурна, громадянські та соціальні компетентності, підприємливість та фінансова грамотність, навчання впродовж життя. Зазначені компетентності формуються на основі компетентностей, що закладені у дошкільному віці: здоров’язбережувальної, комунікативної, предметно-практичної, ігрової, сенсорно-пізнавальної, природничо-екологічної, художньо-продуктивної, мовленнєвої, соціальної, особистісно-оцінної (згідно Базового компонента дошкільної освіти).

Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку (спілкування, гра, рухова, пізнавальна, господарсько-побутова, художньо-естетична (ліплення, малювання, аплікація, конструювання, слухання музики, спів, хореографічна, театралізована) мають бути збережені і змістовно збагачені у молодшому шкільному віці. Це дозволить здійснити поступовий перехід до навчання як нового провідного виду діяльності у перший (адаптаційно-ігровий) період початкової освіти. Поряд з іншими, метою цієї діяльності є розвиток різних видів активності дитини, її творча самореалізація, формування нових компетентностей.

Спільними для всіх ключових компетентностей є наскрізні вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Основою формування ключових компетентностей дітей у початковій школі є базові якості особистості дитини, набуті у дошкільному віці: спостережливість, допитливість, довільність, самостійність, ініціативність, відповідальність, чуйність, креативність, міжособистісної позитивної комунікації та інші.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років вирізняється цілісними змінами її особистості, формуванням новоутворень у ході провідної ігрової діяльності, які дозволяють перейти до нової стадії розвитку в іншій соціальній ситуації. У старшому дошкільному віці пріоритетом є формування особистісних якостей дітей.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, здоров’я, здатність до творчого самовираження, критичного мислення та інше. Виникнення в кожному періоді розвитку дитини нової провідної діяльності (навчальної) не означає зникнення тієї, яка була провідною на попередньому етапі.

Звертаємо увагу педагогічних працівників на те, що відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти освітній процес у початковій школі організовується за циклами, з урахуванням вікових особливостей фізичного, психологічного і розумового розвитку дітей 6-10 років. Перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 класи); другий цикл – основний (3-4 класи). Це нововведення створює передумови поступового психологічно-комфортного переходу дитини від ігри до навчання, які є провідними видами діяльності дітей відповідно дошкільного і молодшого шкільного віку.

Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності забезпечить всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості на перших суміжних ланках системи безперервної освіти впродовж життя. Реалізація зазначених принципів у закладах дошкільної освіти і початковій школі полягає у забезпеченні єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, форм організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Обізнаність учителів початкових класів із програмами, методами, прийомами розвитку, виховання і навчання старших дошкільників у закладі дошкільної освіти та ознайомлення вихователів старших груп з освітніми програмами, технологіями навчання, що використовуються у першому класі початкової школи, забезпечить умови для уникнення ситуацій форсування або штучного сповільнення природного темпу розвитку дітей. Змістовий і технологічний аспекти здійснення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і початковій школі мають бути узгодженими з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Елементи навчальної діяльності (учбові інтереси і учбові дії), що формуються у дитини старшого дошкільного віку під час спеціально організованої дорослим навчально-пізнавальної діяльності (заняття), а також у ході будь-яких специфічних для даної вікової групи видах дитячої діяльності у закладах дошкільної освіти, забезпечують успішність оволодіння новими компетентностями. Шкільне навчання, у свою чергу, має забезпечити взаємозв’язок, розширення, поглиблення й удосконалення попередньо отриманих 6 (7)-річними дітьми знань, умінь і навичок, сформованих ціннісних ставлень, існуючого досвіду.

Цілісність процесу особистісного й інтелектуального розвитку дитини можливе за умови забезпечення внутрішнього зв’язку в змісті освітньої роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти і початкових класах закладів загальної середньої освіти.

Одну з ключових позицій у забезпеченні наступності і перспективності в освітньому процесі посідає зв’язок змісту дошкільної і початкової освіти. Він полягає у поступовості й послідовності реалізації чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи. Обовязкове врахування того рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла до першого класу школи, сприятиме органічному, природному збагаченню особистісного розвитку, започаткованому в дошкільному періоді життя, та створить умови для успішного подальшого зростання і переходу дитини з першого рівня освіти до наступного.

Відповідно до основних ідей концепції Нової української школи та положень Державного стандарту початкової освіти з метою забезпечення наступності змісту та уникнення його дублювання в освітніх програмах дошкільної і початкової освіти рекомендується посилити розвивальну і виховну складові освітнього процесу, надати пріоритет соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності тощо.

Застерігаємо від надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку дітей, до якої схиляються окремі педагоги закладів дошкільної освіти, аргументуючи це попитом батьків щодо необхідності підготовки дитини до навчання у школі. Підкреслюємо, що Державним стандартом початкової освіти навчання дитини писемному мовленню (читання, письмо) передбачено в початковій школі. Разом з тим, неприпустимо штучно уповільнювати індивідуальний темп розвитку дитини, не задовольняючи інтереси та потреби старших дошкільників. Доцільною є організація освітнього процесу, орієнтованого на зону найближчого розвитку дитини.

Зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку реалізується за чинними комплексними програмами розвитку, навчання, виховання, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України та орієнтують вихователів на формування особистості дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей.

Однією з таких програм є освітня програма «Впевнений старт» (нова редакція), розроблена на виконання Плану пріоритетних дій Уряду в 2017 році. Головні конструкти програмних завдань з урахуванням вимог сьогодення передбачають:

-       збалансування напрямів розвитку особистості дитини для збереження її цілісності;

-       створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну самореалізацію в умовах нової соціальної ситуації розвитку; 

-       забезпечення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів і батьків.

Матеріали програми окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей старшого дошкільного віку. Реалізація вимог освітньої програми «Впевнений старт» передбачає застосування вихователями закладу дошкільної освіти діяльнісного підходу, врахування специфічних видів дитячої діяльності (ігрова, комунікативна, образотворча та ін.), забезпечує формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей і готовності до систематичного навчання в Новій українській школі старшого дошкільника.

Використання в освітньому процесі старших груп обраної педагогами програми розвитку, навчання і виховання ухвалюється рішенням педагогічної ради закладу дошкільної освіти щороку в серпні.

Удосконаленню освітнього процесу у закладах дошкільної освіти і початковій школі сприятиме відмова від застарілих підходів: фронтальних форм організації освітнього процесу, класичного розташування учнів у класі, статичних поз на заняттях і уроках та інше. Для забезпечення оптимальної рухової активності дітей доцільно передбачити динаміку проведення заняття/уроку (зміну видів діяльності).

Звертаємо увагу педагогічних працівників, що дієвим засобом забезпечення наступності і перспективності дошкільної і початкової освіти може стати реалізація діяльнісного підходу через введення в освітній процес різних видів дитячої діяльності творчого характеру (ігор, технічного і художнього моделювання тощо); насичення освітнього простору практико-орієнтованими ситуаціями, наближеними до реального життя. Такі ситуації, що відповідають потребам дітей у практичних діях, сприятимуть максимальній активізації пізнавальних інтересів і формуванню почуття відповідальності за найближче оточення (ділянка школи, рослини на ділянці, у групі/класі, вміння цінувати речі). Діапазон дидактичних методів і прийомів варто розширювати розвивальними іграми і вправами, логічними задачами, проблемними питаннями, ігровими технологіями, що активізують у дітей мислення і уяву. Потрібно організовувати систематичні спостереження, пошуково-дослідну діяльність, використовуючи розвивальне середовище групи/класу.

В освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової школи провідним має стати спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу. При цьому, дорослому необхідно визнавати право дитини на ініціативні висловлювання, аргументоване відстоювання своїх пропозицій, право на помилку. Це сприятиме розвитку в дитини активності, ініціативності, почуття власної гідності і самоповаги. Доцільно створювати емоційно значимі ситуації, підтримувати діалогічне спілкування між дітьми. Варто також забезпечити дитині можливість взаємодії та взаємообміну досвідом з однолітками і дорослими. Тоді діти зможуть на основі наявного у них досвіду виявляти ініціативу, творчість, фантазію, відповідальність.

           Педагогам закладів дошкільної освіти слід активізувати мислення дітей, сприяти свідомому сприйманню і засвоєнню ними знайомого і нового матеріалу, заохочувати до постановки питань, висування припущень, пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності та інше.

          Під час проведення організованої навчально-пізнавальної діяльності важливо систематично використовувати різноманітні класичні та інноваційні педагогічні технології, методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці, раціонально поєднувати вербальні, наочні та практичні методи.

Важливим засобом забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою є створення і реалізація єдиної, динамічної, перспективної системи конструктивних дій, спільних для управлінців, педагогів та батьків та спрямованих на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Для сталого функціонування такої системи важливо налагодити взаємодію між закладами освіти (або відповідних структурних підрозділів закладу освіти) на основі угоди про співпрацю, у якій визначається мета співпраці, права і обов’язки кожного закладу. Угода укладається директорами закладів щороку в червні.

Орієнтовна схема взаємодії закладів освіти має передбачати порядок дій, що корегується з урахуванням фактичних умов і перспектив функціонування закладів освіти (або відповідних структурних підрозділів закладу освіти):

- проведення закладами освіти внутрішнього моніторингу якості освіти (системи послідовних і систематичних заходів, що здійснюються у рамках річного плану роботи з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у закладі освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей);

- обговорення проблемних питань і визначення завдань, що необхідно вирішити на тому чи іншому етапі роботи;

-       складання плану і проведення спільних заходів відповідно до визначених завдань за участю адміністрацій і методичних служб закладів освіти, батьків дітей старшого дошкільного віку.

Методична робота щодо забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти у закладах дошкільної та початкової освіти (або відповідних структурних підрозділів закладу освіти) має здійснюватися за інформаційно-просвітницьким і практичним напрямами.

З метою обміну досвідом вихователів закладів дошкільної освіти та  учителів початкової школи щодо використання ігрових методів і прийомів, форм організації діяльності дітей, системи роботи з розвитку мовлення, формування пізнавальних процесів, соціалізації дитини тощо доцільно передбачати індивідуальні та інтерактивні (колективні, колективно-групові, групові) форми методичної роботи. А саме:

- взаємовідвідування вчителями та вихователями відкритих занять (інших форм організації освітньої роботи) з дітьми старшого дошкільного віку та уроків у початковій школі;

- анкетування педагогів закладів освіти з питань забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини з метою вивчення потреб у підвищенні майстерності;

- підготовка і проведення спільних педагогічних рад, семінарів-практикумів, засідань «круглих столів», конференцій, консультацій, тематичних виставок тощо;

- організація роботи спільних методичних об’єднань, творчих груп вихователів закладів дошкільної освіти і вчителів початкової школи;

- залучення педагогів закладів дошкільної освіти і початкової школи до участі в спільних педагогічних проектах, розроблення методичних рекомендацій і порад;

- обмін педагогічним досвідом з різних питань щодо реалізації наступності між дошкільної та початкової ланками освіти;

- сприяння самоосвіті педагогів, підвищення їх фахової майстерності.

Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладів дошкільної освіти та початкової школи має бути спрямованим і на батьків, і на педагогів.

У роботі з батьками необхідно передбачити:

- анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;

- ознайомлення з психологічними закономірностями розвитку дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;

- проведення Днів відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти;

- проведення Інтернет-консультацій, вебінарів, форумів для батьків;

- організацію роботи «педагогічної вітальні» з питань створення психологічно комфортних умов для сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра; батьківських клубів

та інших форм взаємодії закладів освіти і батьків вихованців.

Встановлення зв’язку та творчої співпраці між закладом дошкільної освіти і початковою школою на рівні заходів з дітьми – необхідна умова успішного вирішення завдань наступності. Практичний аспект співробітництва у цьому контексті передбачає:

- попереднє знайомство вчителів зі своїми майбутніми учнями;

- відвідування вихователями відкритих уроків, позакласних заходів своїх колишніх вихованців-першокласників з метою спостереження за їх розвитком;

- проведення екскурсій;

- організацію спільних тематичних виставок дитячих робіт, вернісажів, конкурсів тощо;

- проведення спільних заходів для дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи у закладах дошкільної і загальної середньої освіти (театралізованих вистав, відвідування музеїв тощо);

- спільну участь школярів і старших дошкільників у проектній діяльності та інше.

Узгодженості дій потребує і діяльність психологічних служб закладів дошкільної і загальної середньої освіти. Взаємодія закладів дошкільної і початкової освіти у питанні роботи соціально-психологічних служб може включати:

- здійснення єдиного психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей;

- дослідження рівня розвитку базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку як умови успішного навчання у початковій школі;

- аналіз умов успішної адаптації учнів першого класу до шкільного життя;

- застосування корекційно-розвивальних методів у роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, які потребують індивідуального підходу;

- проведення спільних методичних заходів.

Зміст конкретних заходів (теми та питання засідань педагогічних рад, круглих столів, семінарів-практикумів, спільних методичних об’єднань тощо) зазначається у річних планах роботи закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти.

Наступність дошкільної і початкової освіти забезпечується шляхом єдності підходів до організації життєдіяльності дитини шостого та сьомого (восьмого) років життя незалежно від соціально-педагогічних умов здобуття освіти: заклад дошкільної освіти, перший клас початкової школи, група Центру розвитку дитини, сімейне виховання тощо. Діяльність закладів освіти щодо забезпечення наступності має здійснюватися педагогічними колективами спільно і системно. Об’єднані зусилля педагогічних колективів закладів дошкільної і загальної середньої освіти та батьківської громадськості забезпечить психологічно виважений та успішний для дитини перехід з попереднього рівня – дошкільна освіта, на наступний – початкова освіта.

 

 

 

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти                                                               Ю. Г. Кононенко

 

 

Увага!!! 

Продовжується запис дітей дошкільного віку на 2018-2019 навчальний рік до садочка.

Графік зимових свят

 

Назва групи

Число, місяць

Час

гр. «Їжачки»

гр. «Колобочки»

 

21 грудня

9. 30 год

11.00 год

гр. «Сонечко»

26 грудня

15. 30 год

гр. «Перлинка»

гр. «Калинка»

гр. «Дзіночки»

27 грудня

9. 30 год

11. 00 год

15. 30 год

гр. «Грайлики»

гр. «Ромашка»

гр. «Барвінок»

28 грудня

9. 30 год

11. 00 год

 

 

Заходи

проведення Тижня безпеки дорожнього руху

з 12.11.2018 р. -16.11.2018 р.

в КУ Сумський НВК № 41 

       Мета: активізація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, узагальнення та впровадження кращих форм та методів профілактичної роботи серед здобувачів освітньо-виховного процесу.

 

Дата

Захід

Відповідальна особа

Понеділок

12.11.2018.

«Транспорт. Його роль в житті людини»

Консультації для педагогів: Завдання, організація та проведення «Тижня безпеки дорожнього руху»

Виставка матеріалів та дидактичних посібників.

Бесіда   «Що ти знаєш про дорожній рух»; «Дисципліна дорослих на вулиці – запорука безпеки дитини»

Ознайомлення дітей з куточком дорожнього руху.

Робота з батьками: консультація для батьків «Бережіть себе і своїх дітей»

Пам’ятка «Безпека дорожнього руху – це життя»

Директор Кулагіна Т.В., вихователь-методист Цибенко Л.Д.

 

Вихователі

 

 

 

Вихователь-методист Цибенко Л.Д.

Вівторок

13.11.2018.

«Безпечні та небезпечні вулиці та дороги» 

Інтегроване заняття «Транспорт та його роль в житті людини»

Читання творів В.Паронової «Острівок небезпеки», «Зебра», «Переходимо вулицю»

Сюжетно – рольова гра «Водій автобуса»

Дидактична гра «Знайди автомобіль за описом», «Впізнай знак» та ін.

Розфарбовування картинок-розмальовок із зображенням транспортних засобів.

Консультація «Як подбати про безпеку дітей на дорозі?»

 

Вихователі

 

Середа

14.11.2018.

«Дорожні знаки. Правила дорожнього руху»

 

Заняття «Дорожні знаки».

«Дорожні знаки – азбука для водіїв і пішоходів».

Цільова прогулянка «Ось він – пішохідний перехід»

Малювання «Дорожні знаки»

Моделювання ситуації «Переходимо вулицю», сюжетно – рольова гра «Школа дорожньої науки»

Робота з батьками: консультація на тему «Використання пасків безпеки під час руху в автомобілі, дотримання правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів»

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

Четвер

15.11.2018.

«Світлофорова наука» 

Заняття «Сигнали світлофора»

Бесіда «Світлофор – наш добрий друг»

 Сюжетно – рольова гра «Допоможи Їжачкові перейти вулицю»

Конкурс малюнків: «Намалюємо дорогу»

Читання твору Т. Александрової «Світлофор  Моргайко»

Вікторина для дошкільнят:«Світлофор і пішоходи»

Моделювання проблемних ситуацій «Переходимо вулицю»

Читання твору «Правила безпеки на дорозі для малят»

Робота з батьками:

пам’ятка «Дитина наслідує приклад батьків»

 

Вихователі

 

П`ятниця

16.11.2018.

«Ми –  пішоходи»

Узагальнюючий день

Інтегроване заняття «Для чого потрібно знати правила дорожнього руху», «Правила дороги знаємо, їх дотримуємося та іншим допомагаємо»

Рухлива гра «Стій! Увага! Йди» із старшими дошкільниками.

Спортивна розвага «Зелений вогник»

Бесіда-тренінг для дітей старшого дошкільного віку «Вулиця та її частини», «Озирнись по сторонах!», «Регулювальник – постовий»

Робота з батьками: конкурс дитячого малюнка разом з батьками «Руху правила єдині, всі поважати їх повинні»

Вихователі

 

 

 Заходи до Тижня сім’ї

 

Дата

Назва заходу

Відповідальні

Понеділок

Заняття з  дітьми раннього віку. 

Організація виставки родинної творчості:«Осінній вернісаж»

Заняття з батьками «Разом з мамою» - «Без верби та калини нема України» (робота з квілінгом)

Пр.психолог., вихователі

Вихователі, вихователь-методист Цибенко Л.Д.

Вихователь-методист, вихователь Голінська О.Г.

Вівторок

Конкурс на кращий малюнок: «Дружна родина»

Виставка осінніх поробок «Майстриня Осінь»

Практичне заняття «Культурні цінності сім’ї»

 

Діти, батьки

 

Вихователі, батьки, діти

 

Пр. психолог Харченко Л.О.

Середа

Майстер-клас «Гілочка калини» (з використанням гофрованого паперу)

Консультація для батьків: «Спілкування в родині. Значення розвитку мовлення»

Вихователь Мироненко К.Ю.

Вчитель-логопед Єкименко В.К.

Четвер

Бесіди з дітьми «Коли поруч найдорожчі люди», «Мама, тато та я – це моя сім’я», «Тепло батьківського дому», «Традиції  моєї родини»

Творча майстерня «Український віночок» (з використанням техніки паперопластики)

Вихователі Глушан А.В., Головань Н.В., Зикова О.М., Симонова О.О, Третяк Т.Г.

 

Вихователь Варавіна Н.І.

П’ятниця

Використання художнього слова В.Гринька «Мама», В.Сухомлинського «Усі добрі люди-одна сім’я», О.Василенка «Бабусині руки»

Сюжетно-рольова гра «Сім’я»

Майстер-клас

«Лелека – символ добра і щастя»

(арт-терапевтичні техніки)

 

Вихователі Іляшевич А.В., Третяк Т.Г., Півоварова І.В.

 

 

 

Вихователь Самойленко Г.В.

Вихователі Зикова О.М., Годованик Д.А.

Графік осінніх свят детально...

Розклад уроків на 2018-2019 н.р. детально...

Розклад дзвінків 2018р. детально...

Режим роботи 2018 детально...

Про зарахування до 1 класу. Детально...

Перелік підручників обраних для 1 класу детально...

Наказ про затвердження  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти детально...

Наказ про учнівську форму та тематичні дні детально...

Оголошення!

Комунальна установа

Сумський навчально-виховний комплекс «дошкільний навальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 41 «Райдуга» оголошує набір дітей до 1-го класу на 2018-2019 навчальний рік.

 

Прийом заяв – з 10.04.2018 р. по 31.05.2018 р. Заяви приймаються у приймальній директора КУ Сумський НВК № 41 (вул. Леоніда Бикова, б.9) щодня з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00). З собою мати копію свідоцтва про народження дитини.

Згідно зі Статутом КУ Сумський НВК № 41 (розділом ІІ п. 2.12) прийом учнів до  класів навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі та зараховуються незалежно від місця проживання.

До першого класу шкільного підрозділу діти зараховуються, як правило, з шести років.

 

Набір до 1-х класів на 2018-2019 н.р.:

Кількість 1-х класів – 1,

Кількість учнів у класі – 30.

 

Зарахування дітей до 1-го класу відбуватиметься до 15 червня.

 

 

Адміністрація КУ Сумський НВК № 41

10 золотих правил безпеки в Інтернеті для дітей.

1. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію: домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи.

2. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків.

3. Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському місці й у присутності батьків.

4. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків.

5. Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги Інтернет.

6. Розробити з батьками правила користування Інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити.

7. Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила.

8. Не давати нікому крім батьків свої паролі, навіть найближчим друзям.

9. Не робити протизаконних вчинків і речей в Інтернеті.

 

10. Не шкодити і не заважати іншим користувачам.

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ДІТЕЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

(поради батькам) 

Пропонуємо декілька рекомендацій, які слід взяти до уваги:

- розміщуйте комп’ютери з Internet-з’єднанням поза межами кімнати вашої дитини;

- поговоріть зі своїми дітьми про друзів, з яким вони спілкуються в он-лайні, довідайтесь як вони проводять дозвілля і чим захоплюються;

- цікавтесь, які веб сайти вони відвідують та з ким розмовляють;

- вивчіть програми, які фільтрують отримання інформації з мережі Інтернет, наприклад, Батьківський контроль в Windows*;

- наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися зустрічатися зі своїм он-лайновим другом без вашого відома;

- навчіть своїх дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та свою родину електронною поштою та в різних реєстраційних формах, які пропонуються власниками сайтів;

- контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми, музику, ігри, тощо);

- цікавтесь, чи не відвідують діти сайти з агресивним змістом;

- навчіть своїх дітей відповідальному та етичному поводженню в он-лайні. Вони не повинні використовувати Інтернет мережу для розповсюдження пліток, погроз іншим та хуліганських дій;

- переконайтеся, що діти консультуються з Вами, щодо будь-яких фінансових операції, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через Інтернет мережу;

- інформуйте дітей стосовно потенційного ризику під час їх участі у будь-яких іграх та розвагах;

- розмовляйте зі своєю дитиною як з рівним партнером, демонструючи свою турботу про суспільну мораль.

Використовуючи ці рекомендації, Ви маєте нагоду максимально захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі Інтернет. Але пам’ятайте, Інтернет - це не тільки осередок розпусти та жорстокості, але й найбагатша в світі бібліотека знань, розваг, спілкування та інших корисних речей. Ви повинні навчити свою дитину правильно користуватися цим невичерпним джерелом інформації.

Та найголовніше, дитина повинна розуміти, що Ви не позбавляєте її вільного доступу до комп’ютера, а, насамперед, оберігаєте. Дитина повинна Вам довіряти.

     Лист МОН № 1/9-66 від 31.01.2018 року про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти детально...

Майбутньому першокласнику потрібно обов'язково пройти медогляд перед школою. Яких фахівців треба відвідати? Детально...

У наступному навчальному році 2018-2019 у нашій країні істотно зміняться правила прийому дітей до першого класу. Детально...

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 року № 1649 "Про визначення такими, що втратили чинність деяких наказів". Детально...

   Лист МОН щодо застосування державної мова в освітній галузі детально...

Підготовка до школи. Детально...

Інформаційний лист «В Україні спалах кору»

 

         Звертаємо Вашу увагу що відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (із змінами) «дітям, які  не отримали  профілактичних  щеплень  згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його». Детально...

  Презентація загальних батьківських зборів. Детально...

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05

E-mail:  osvita@smr.gov.ua

 

 

 

10.01.2018 № 13.01-18/66

Керівнику закладу освіти

 

 

Для ознайомлення та використання в роботі управління освіти і науки Сумської міської ради доводить до Вашого відома лист комунального закладу  Львівської обласної ради «Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» від 19.11.2017 № 415 щодо навчання та лікування дітей з хронічними захворюваннями органів травлення у 2018-2019 навчальному році. 

Просимо  вищезазначену інформацію розмістити на сайті закладу освіти та довести її до батьківського загалу.

 

                                                РІШЕННЯ

 

 

від 21 грудня 2017 року   № 2897- МР

м. Суми

 

Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського  бюджету  дітей-інвалідів  детально...

            РІШЕННЯ

 

від 21 грудня 2017  року  № 2898 - МР

м. Суми

 

 

Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Суми  детально....

                                                                

 

НАКАЗ

Про внесення змін до наказу від 29.08.2017 № 155 «Про організацію харчування учнів КУ Сумський НВК № 41 у 2017-2018 навчальному році» детально...

Н А К А З

 Про внесення змін до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 29.08.2017 року №720 «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному році» детально...     

Шановні батьки!

У нашому дитячому закладі завжди можна отримати консультації з питань влаштування, відрахування, перебування і розвитку вашої дитини в КУ Сумський НВК № 41 за телефоном 25-53-59 та під час очного візиту і консультації у спеціалістів.

Консультаційні дні:

 

Директор

Кулагіна Тетяна Володимирівна

Четвер 14.00-16.00

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Сулига Олена Вікторівна

П'ятниця 15.00-17.00

 

Вихователь-методист

Цибенко Ліна Дмитрівна

Понеділок 15.00-17.00

 

Сестра медична старша

П'ятикоп Вікторина Миколаївна

Понеділок 15.00-17.00

Середа 10.00-12.00

 

Практичний психолог

Харченко Людмила Олександрівна

Вівторок 15.00-18.00

 

Вчитель-логопед

Таволжанська Наталія Анатоліївна

Четвер 15.00-18.00

 

Вчитель-логопед

Єкименко Вікторія Костянтинівна

Середа 15.00-18.00

 

Ім`я *:

Email *:

Код *: